หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ไทรย้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดของสมาชิกในครัวเรือน
   
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
   
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชุมชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อเนื่อง ทั่วถึง
   
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
   
จัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 
 
 

ปรับโครงสร้างการผลิตรวมทั้งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การผลิตครบวงจรโดยการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
   
พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริหารจัดการให้แข่งขันไดในตลาด
   
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้กว้างขวาง ทั้งการวางแผนการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
   
ส่งเสริมระบบออมทรัพย์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนทางด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ
   
เร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้น้ำโดยชุมชน
   
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ
 
 
 

เร่งรัดฟื้นฟู บูรณะและเกื้อหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
   
ปรับปรุงองค์กรและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
   
สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการของเทศบาล
   
พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารจัดการ
   
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน
   
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134