หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดของสมาชิกในครัวเรือน
   
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
   
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชุมชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อเนื่อง ทั่วถึง
   
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
   
จัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 
 
 

ปรับโครงสร้างการผลิตรวมทั้งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การผลิตครบวงจรโดยการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
   
พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริหารจัดการให้แข่งขันไดในตลาด
   
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้กว้างขวาง ทั้งการวางแผนการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
   
ส่งเสริมระบบออมทรัพย์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนทางด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ
   
เร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้น้ำโดยชุมชน
   
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ
 
 
 

เร่งรัดฟื้นฟู บูรณะและเกื้อหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
   
ปรับปรุงองค์กรและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
   
สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการของเทศบาล
   
พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารจัดการ
   
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน
   
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134