หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลของ อปท. (e-plan) [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือด้านการเงินการคลังภาครัฐ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)