หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลของ อปท. (e-plan) [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 228  
 
คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)