หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการสังคม
- งานนโยบายและแผน
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานกิจการสภาเทศบาล
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
- งานสุขาภิบาลชุมชน
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานกายภาพและอาชีวบำบัด
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
- งานการศึกษาปฐมวัย
   
   
   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134