หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    5 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)   3 ก.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   27 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลตำบลไทรย้อย   24 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น   10 พ.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตําบลไทรย้อย เรื่อง การมอบอํานาจการตัดสนิใจในการอนมุัตแิละอนญุาต   7 พ.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 พ.ค. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562   29 เม.ย. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังสามปีและอัตรากำลังพนักงาน   24 เม.ย. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไทรย้อย   24 เม.ย. 2562 70
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player